STORITVE ZA PRORAČUNSKE UPORABNIKE izvajamo na naslednjih področjih:

1. Notranje revidiranje, kar obsega zlasti:

 • izvajanje notranjega revidiranja,
 • pripravo pravilnikov o notranjem revidiranju,
 • organizacijsko postavitev notranjega revidiranja,
 • pripravo načrtov in poročil o delovanju notranje revizije.

2. Notranje kontroliranje, kar pomeni predvsem:

 • pripravo pravilnikov/navodil o notranjih kontrolah,
 • organizacijsko postavitev sistema notranjih kontrol,
 • pomoč pri tekočem izvajanju notranjih kontrol,
 • svetovanje in/ali sestavitev Izjave o ocenitvi notranjega nadzora javnih financ in Samoocenitvenega vprašalnika, vse v skladu z Metodologijo za pripravo izjave o oceni notranjega nadzora,

3. Obvladovanje tveganj(a) pri poslovanju, kar obsega zlasti:

 • prepoznavanje in oblikovanje kulture zavedanja o tveganjih,
 • postavitev modela obvladovanja tveganj,
 • načrtovanje in izvajanje aktivnosti za obvladovanja tveganj,
 • odzivanje na tveganja: ukrepi za obvladovanje tveganj,
 • motrenje (monitoring) in revidiranje načrta in aktivnosti ter ukrepov obvladovanja tveganj,
 • izdelavo registra tveganj,
 • poročanje o obvladovanju tveganj

4. Računovodstvo (računovodenje), kar se nanaša predvsem na:

 • svetovanje pri pripravi pravilnikov o finančno - materialnem poslovanju uporabnika proračuna,
 • svetovanje pri postavitvi zanesljivega in učinkovitega krogotoka knjigovodskih listin (postopki obdelave, pristojnosti, odgovornosti, obrazci),
 • svetovanje pri konkretni uporabi računovodskih standardov in zakonskih zahtev ter računovodskega poročanja,
 • postavitev in/ali svetovanje pri delovanju stroškovnih sistemov pri proračunskem uporabniku, s posebnim poudarkoma na spremljanju rezultatov po dejavnostih (tržni [pridobitni] / netržni [nepridobitni] prihodki in odhodki),
 • vsa druga aktualna vprašanja pravno-finančno-računovodske narave.

5. Finančno poslovodenje in merjenja delovanja proračunskih uporabnikov, kjer svetujemo pri:

 • postavitvi postopkov in odgovornosti pri pripravi letnih finančnih načrtov proračunskega uporabnika,
 • postavitvi in/ali izdelavi sistema medsebojno povezanih sestavin za učinkovito finančno poslovodenje, kar obsega: vizijo, poslanstvo, namere, cilje in kazalnike za ocenjevanje (ne)doseganja ciljev poslovanja,
 • postavitvi postopkov in odgovornosti pri spremljanju izvrševanja proračunov in/ali finančnih načrtov,
 • postavitvi postopkov in odgovornosti pri poročanju zunanjim in notranjim uporabnikom poročil o (ne)doseganju ciljev poslovanja,
 • postavitvi sistemov za merjenje delovanja, prirejenih konkretnim potrebam uporabnika proračuna,
 • postavitvi smernic za (poslo)vodenje merjenja delovanja.

6. Projektno vodenje v lokalni skupnosti (občini), kjer svetujemo in nudimo pomoč pri:

 • pripravi pravil(nikov) o vodenju in izvajanju investicijskih projektov,
 • določitvi postopkov za oblikovanje skupine za vodenje in izvajanje investicijskih projektov,
 • določitvi osnovnih nalog in odgovornosti vodje ter članov projektne skupine,
 • postavitvi organizacijskih pravil za delovanje projektne skupine,
 • določitvi nalog članov projektne skupine po posameznih področjih in/ali fazah investicijskega projekta,
 • oblikovanju načinov in oblik poročanja o delu projektne skupine in o realizaciji investicijskega projekta,
 • postavitvi postopkov nadzora nad delom projektne skupine.