STORITVE ZA MALA IN SREDNJA PODJETJA (MSP) izvajamo na naslednjih področjih:

1. Svetovanje in pomoč pri ustanavljanju podjetja, ki obsega zlasti:, kar obsega zlasti:

 • določitev oblike pravnega statusa v skladu z zakonom o gospodarskih družbah (ZGD): d.o.o., d.n.o., k.d., s.p.
 • predstavitev prednosti in slabosti posamezne oblike nove družbe ter pomoč pri končni odločitvi,
 • priprava vseh ustanovitvenih aktov za registracijo nove družbe,
 • izvedba vseh opravil v zvezi z registracijo nove družbe.

2. Izdelava poslovnih načrtov, kjer svetujemo in/ali pripravimo:

 • izhodiščno fiziognomijo podjetja, kar obsega:
  • vizijo,
  • poslanstvo,
  • temeljne vrednote in
  • poslovno strategijo,
 • organizacijsko strukturo, s stališča:
  • osnovnih vložkov kapitala,
  • strukture lastništva,
  • profila poslovodstva in izvajalskega osebja
 • načrt delovanja (operativni načrt), ki sestoji iz:
  • operativne strategije,
  • predstavitve značilnosti (posebnosti) poslovnega procesa,
  • predvidene ponudba podjetja
 • analizo trga in načrt trženja,
 • finančne projekcije (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala)
 • oceno tveganj.

3. Vrednotenje investicijskih projektov, kjer svetujemo in/ali pripravimo:

 • finančno analizo načrtovane investicije,
 • finančno ovrednotenje investicije, ki obsega :oceno denarnih tokov investicije, oceno stroškov financiranja in presojo smiselnosti investicije in
 • na osnovi gornjih izsledkov celoviti investicijski elaborat, kot podlago za pridobitev (zunanjih) virov financiranja načrtovane investicije.

4. Financiranje podjetja, kjer svetujemo:

 • o prednostnih in slabostih lastniškega financiranja,
 • katerih oblik in načinov dolžniškega financiranja naj se podjetje poslužuje,
 • kako izračunati primerjavo med stroški lastniškega in dolžniškega financiranja, ki bo za podjetje najugodnejše,
 • kako dosegati optimalno razmerje med lastnim in dolžniškim financiranjem v krajših in daljših časovnih obdobjih,

5. Organizacija podjetja, kar obsega zlasti:

 • kritično analizo delovanja temeljnih poslovnih funkcij,
 • postavitev uspešne in učinkovite organizacijske strukture in organizacijskih procesov v njihovi medsebojni soodvisnosti,
 • analizo učinkovitosti človeških dejavnikov,
 • izdelavo organizacijskih pravil s ciljem optimalne povezave in delovanja vseh poslovnih funkcij
 • postavitev uspešnega in učinkovitega sistema merjenja učinkovitosti podjetja,
 • izdelavo celovitega sistema finančnih kazalnikov za spremljanje uspešnosti in učinkovitosti v poslovanju,
 • izdelavo instrumentov za zgodnje odkrivanje kriznih situacij znotraj podjetja in v zunanjem okolju,
 • vodenje podjetja v krizi.

CPA Perner d.o.o. | vili.perner@cpa-perner.si | Gazela nepremičnine